daymon

daymon (goleiro)

tsunamitsunami (zagueiro)

shishido


shishido (lateral)

yasu

yasu (libero)

kevin


kevin (volante)

irukuto

irukuto (ala)

matsumoto


matsumoto (meia armador)

ruliorulio (Meio-campista)

jibachi


jibachi (Meia ofensivo)

pakun mi


pakkun mi (atacante)

tataru


tataru (tecnico e treinador)

O conteúdo da comunidade está disponível sob CC-BY-SA salvo indicação em contrário.