FANDOM


Daymon

daymon

daymon (goleiro)

Tsunami

tsunamitsunami (zagueiro)
Shishido

shishido


shishido (lateral)

Yasu

yasu

yasu (libero)

Kevin

kevin


kevin (volante)
Irukuto

irukuto

irukuto (ala)

Matsumoto

matsumoto


matsumoto (meia armador)

Rulio

ruliorulio (Meio-campista)

Jibachi

jibachi


jibachi (Meia ofensivo)

Pakun mi

pakun mi


pakkun mi (atacante)

Tataru

tataru


tataru (tecnico e treinador)

O conteúdo da comunidade está disponível sob CC-BY-SA salvo indicação em contrário.