mckoy henk


mckoy henk (goleiro)

gutal yuri

gutal (zagueiro)

jun misaki
jun misaki (lateral)

luau


luau (libero)

ouru


ouru (volante)

kouji hirukakouji hiruka (ala)

huki amaru


huki amaru (meia armador)

kojiro ozorakojiro ozora (Meio-campista)

saku mizumoto
saku mizumoto (Meia ofensivo)

suriname araresuriname arare (atacante)

zagurato zaguza
zagurato zaguza (treinador tecnico)

O conteúdo da comunidade está disponível sob CC-BY-SA salvo indicação em contrário.